Simultaneïtat d'estudis Graus Treball Social - Ed. Social

Descripció de l’itinerari

La “simultaneïtat d’estudis entre el Grau en Treball Social i el Grau en Educació Social” és una proposta de la FEPTS dissenyada per tal de poder fer compatibles els estudis i l’adquisició de competències d’ambdós graus.
Es tracta d’un itinerari formatiu particular que consisteix a cursar la totalitat de matèries del Grau en Treball Social i una selecció de matèries clau del Grau en Educació Social. L’estudiant que decideix seguir aquest itinerari podria obtenir el Grau en Educació Social cursant 108 ECTS d’aquest grau convalidant un total de 132 ECTS.
Un cop finalitzat l’itinerari, l’estudiant obtindrà dues titulacions: el Grau en Treball Social i el Grau en Educació Social.

Justificació

Els objectius genèrics de les disciplines del treball social i l’educació social són contribuir al desenvolupament i l’increment del Benestar Social, la promoció de l’autonomia personal, la salut, la qualitat de vida, la lluita contra la desigualtat social i l’exclusió. La complementarietat entre aquest dos graus ha estat motiu de debat i de reflexió des de diferents àmbits.
L’interès d’aquesta proposta és justifica, a més, en base a una demanda directa dels estudiants que, en diferents ocasions han manifestat el seu interès i voluntat de simultaniejar aquests estudis, alhora que té en consideració criteris professionalitzadors, i del context sociolaboral.
Interès de l’alumnat
La possibilitat de simultaniejar els estudis de Treball Social amb els estudis d’Educació Social ja té un camí recorregut. Fins ara, però, es tractava d’una doble formació planificada pel propi estudiant, el qual havia d’anar resolent totes les dificultats de manera individual (compatibilitzar horaris, gestió de convalidacions, etc.). 
Aquesta proposta de simultaneïtat d’estudis pretén facilitar a aquests estudiants la possibilitat d’accedir als dos graus en un termini de cinc/sis anys. 
Estudiants molt motivats
La simultaneïtat d’estudis està pensada per a l’estudiant acadèmicament ben qualificat i molt motivat en temes socials que es planteja una dedicació a temps complet (matí i tarda) durant aquesta etapa formativa.
Professionalització
Consultats diferents responsables dels Serveis Socials, tant a nivell de l’administració local com de l’administració autonòmica, s’ha constatat que el perfil professional obtingut amb aquesta doble formació suposa un valor afegit a l’hora de contractar algun d’aquests professionals.

Accés i admissió d’estudiants

Els estudiants que vulguin seguir aquest itinerari hauran de seguir el procediment habitual d’accés a la universitat, establert per la Generalitat de Catalunya.
Aquest procediment, l’hauran de seguir en dos moments diferents:
 
 1. Primer any: per a l’admissió en el Grau en Treball Social
 2. Segon any o posteriors: Pel mateix procediment, el curs següent, sempre i quan s’hagin superat un mínim de 30 ECTS del Grau en Treball Social, hauran de sol·licitar l’admissió al Grau en Educació Social, com si es tractés d’uns primers estudis.
 3. Una vegada admesos, en el moment de formalitzar la matrícula, hauran d’omplir una “Sol·licitud de simultaneïtat d’estudis” adreçada a la degana o degà de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social.
 4. Es recomana iniciar la simultaneïtat a partir del tercer curs.

Planificació dels estudis

L’itinerari proposat és orientatiu i permet a l’estudiant completar els estudis del Grau en Treball Social en el temps previst (4 cursos) i continuar amb el Grau en Educació Social fins a completar-lo (aproximadament 2 semestres addicionals).
L’itinerari també obre la possibilitat d’esperar a completar l’itinerari formatiu i obtenir els dos graus simultàniament.

Reconeixement de crèdits

S’ha elaborat una taula il·lustrativa de quines matèries es reconeixerien i, per tant, es convalidarien als estudiants que volguessin seguir aquest itinerari formatiu.
 
 
 

Finalització dels estudis

En aquesta modalitat de doble itinerari formatiu amb simultaneïtat d’estudis, l’estudiant té dues opcions: (a) finalitzar els estudis dels dos graus al mateix temps, o bé (b) finalitzar primer els estudis d’un grau i continuar després amb els estudis de l’altre grau fins a completar-lo.
 • Opció A: Finalitzar simultàniament
  En l’opció A l’estudiant planifica completar els dos graus el mateix curs acadèmic. Aquesta opció té els seus avantatges i els seus inconvenients. 
  El principal avantatge és de tipus econòmic: tots els crèdits que hagi de cursar tindran el mateix preu ja que es consideren com a pertanyents a primers estudis.
  El principal inconvenient és la demora en l’obtenció d’un títol del grau; en aquest cas, del Grau en Treball Social, ja que no el podrà completar en quatre anys. És a dir, el cinquè any haurà de matricular alguna assignatura en Treball Social i les en Educació Social que li faltaven per completar aquests estudis.
 • Opció B: Finalitzar en cursos acadèmics diferents
  En l’opció B l’estudiant planifica completar primer el Grau en Treball Social i finalitzar el Grau en Educació Social posteriorment. Aquesta opció també té els seus avantatges i els seus inconvenients.
  El principal avantatge és que als quatre anys ja pot obtenir el títol de Grau en Treball Social i, per tant, ja pot començar a treballar en aquesta professió. 
  El principal inconvenient és de tipus econòmic. Un cop obtingut el títol de Grau en Treball social, tots els crèdits que restin per completar els estudis en Educació Social, automàticament, seran considerats com a crèdits de segons estudis i, per tant, el seu cost incrementa en els percentatges establerts per a aquests casos.

Normativa acadèmica

Si s’escau, es desenvoluparà una normativa acadèmica específica que faciliti aquesta simultaneïtat d’estudis tant en aspectes organitzatius, com de gestió acadèmica i/o de permanència que puguin derivar-se d’aquest itinerari formatiu.